Academia Română

Secţia de Știinţe Economice, Juridice şi Sociologie

Secţia de Știinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române scoate la concurs un post de conducere: Director institut de cercetare, gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;
 2. copie act de identitate;
 3. copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;
 4. copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;
 5. copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiințific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.
 6. curriculum vitae model europass (semnat şi datat pe fiecare pagină);
 7. lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);
 8. memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);
 9. proiectul managerial (semnat şi datat);
 10. are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din străinătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 (doi) ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare, a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;
 11. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 12. cazierul judiciar;
 13. declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;
 14. copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
 15. certificat de cazier fiscal;
 16. declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta în copie certificate ”conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei       nr.125, sector 1, Bucureşti până la data de 24 martie 2021, ora 15.00. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8-12 la telefon: 021.212.86.48 sau la sediul Academiei Române, camera 22.

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor;
 • experienţă de minimum 10 ani în activitatea de cercetare din profilul centrului.

Condiţii specifice:

 • una din următoarele condiții specifice: membru titular sau corespondent al Academiei Române; cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari;
 • competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară în cercetare şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare.

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă, reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:

Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului şi audierea candidatului cu privire la proiectul managerial.

Proba interviului și audierea candidatului cu privire la proiectul managerial se vor desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti), în data de 5 aprilie 2021, începând de la ora 10.00.

Bibliografia/tematică:

 • Legea 752/27.12.2001 – privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în 2009 (M.O. 299/07.05.2009);
 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) – privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Statutul Academiei Române.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data de 25 martie 2021, la avizierele Academiei Române și Casei Academiei Române, precum și pe site-urile Academiei Române (secțiunea Anunțuri/Resurse Umane/ Concursuri pe post vacant/Unități de cercetare) și Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la Registratura Generală a Academiei Române până la data de 29 martie 2021, orele 15.00. Contestațiile se soluționează în termen de 1 zi lucrătoare.

Proba interviului și susținerea proiectului managerial se vor desfășura în data de 5 aprilie 2021, începând de la ora 10.00, la sediul Academiei Române. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original, iar candidații sunt rugați să se prezinte cu zece minute înainte de începerea concursului.

Rezultatul probei interviului și susținerii proiectului managerial se va afișa la avizierele Academiei Române și Casei Academiei Române, precum și pe site-urile Academiei Române (secțiunea Anunțuri/Resurse Umane/ Concursuri pe post vacant/Unități de cercetare) și al Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”, în termen de 1 zi lucrătoare de la data desfășurării concursului.

Contestațiile cu privire la rezultatul probei interviului și susținerii proiectului managerial se depun la Registratura Generală a Academiei Române, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării acestuia și se soluționează în termen de 1 zi lucrătoare.

Raportul final se va afișa în data de 12 aprilie 2021 la avizierele Academiei Române și Casei Academiei Române, precum și pe site-urile Academiei Române (secțiunea Anunțuri/Resurse Umane/Concursuri pe post vacant/Unități de cercetare) și Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8-12 la sediul Academiei Române camera 22,  telefon: 021.212.86.48; 0744.342.936; alexandralazar@acad.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *