Centrul  de  Studii  şi  Cercetări  de  Biodiversitate  Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) anunță scoaterea la concurs 1 (un) post, pe durată determinată, de Director tehnic pentru proiectul indentificat cu codul PN-III-P2-2-PED-2021-3175.

Cerințe pentru înscrierea la concurs:

– Studii superioare, doctorat și postdoctorat în domeniul epurării apelor;

– Cunoașterea nivel minim B2 a unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană);

– Vechime în specialitate: minim 10 (zece) ani;

– Număr de proiecte implementate: minim 30 de proiecte de cercetare;

– Experiență în: management de proiect, antreprenoriat, achiziții, tehnologii de epurare a apelor uzate, dezvoltare durabilă, protejarea proprietății intelectuale (minim 5 brevete de invenție în managementul apei), valorificare și inertizare a deșeurilor, reciclarea deșeurilor.

– Minim 150 de activități de diseminare, implicare în diverse activități de organizare de evenimente științifice (conferințe, târguri, webminarii etc.).

Dosarul   de  înscriere   la  concurs,  depus  de  candidat,  trebuie  să  conțină  următoarele documente:

(a) Opis documente;

(b) Cerere de înscriere adresată conducerii proiectului,  completată și semnată (în original);

(c) Copii după acte de identitate, de studii și de activitate, asumate prin semnatura personală:

– Copie C.I.;

– Certificatul de naștere;

– Certificatul de căsătorie  (numai dacă este cazul);

– Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

– Document care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

(d) Curriculum  vitae – format europas, în limba română, semnat  de candidat;

(e)  Lista  de lucrări  a candidatului   (semnată  de candidat);

(f)   Adeverință medicală;

(g)  Declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitățiim contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unie infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatrea;

(h) Orice alt înscris pe care candidatul îl consideră relevant pentru aprecierea activității.

Tipul probelor de concurs:

  • Pentru Director tehnic – analiza dosarului de înscriere, o probă scrisă si interviu cu subiecte specifice profilului postului și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HG nr. 286/2021.

Candidații vor depune dosarele de concurs la Registratura Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică  ”Acad. David Davidescu”, București, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Casa Academiei Române, aripa Vest, etaj 7, camera 7301, până la data de 22.07.2022 (inclusiv), ora 14.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data de 25.07.2022, la avizierul   Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la Registratura CSCBAS până la data de 26.07.2022, orele 15.00. Contestațiile se soluționează în termen de 1 (o) zi lucrătoare.

Concursul se va desfășura în ziua de 01.08.2022, ora 10:00, și va consta într-o probă scrisă și o probă orală (interviu) la sediul  C.S.C.B.A.S. ”Acad. David Davidescu”. Accesul în sala de concurs 7.301 se va face în baza cărții de identitate, în original, iar candidații sunt rugați să se prezinte cu zece minute înainte de începerea concursului.

Rezultatul probei scrise, respectiv cel al interviului se vor afișa la avizierul Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” în termen de 1 (o) zi lucrătoare de la data desfășurării concursului, respectiv 02.08.2022.

Contestațiile cu privire la rezultatul concursului se vor depune la Registratura C.S.C.B.A.S. ”Acad. David Davidescu”, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afișării acestuia și se soluționează în termen de 1 (o) zi lucrătoare.

Raportul final se va afișa în data de 04.08.2022 la avizierul  Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Relații suplimentare, precum și bibliografia de concurs, se pot obține zilnic, între orele 10-13, la telefon: 021.318.81.06, interior 3546, sau la sediul unității.

Vedeți aici planul de interviu pentru postul Director tehnic pentru proiectul indentificat cu codul PN-III-P2-2-PED-2021-3175: https://biodiversitateagrosilvica.ro/plan-interviu/

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *