În temeiul Legii nr. 319/2013, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”, organizează, concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător științific gradul II, normă întreagă:

Concursul constă în următoarele etape:

 • selecția dosarelor de concurs – 12 iunie 2023, ora 10.00;
 • verificarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute de lege si a condițiilor specifice menționate mai jos – 16 iunie 2023, ora 10.00;
 • susținere interviului – 20 iunie 2023 – ora 10.00

Cercetător științific gradul II (1 post normă întreagă)

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
 • actul de identitate (original și copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • copii legalizate diplomă de bacalaureat sau echivalentă, diplomă licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și al gradelor științifice, acte care atestă efectuarea unor specializări si documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (după caz);
 • copie legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copii legalizate a diplomei de doctor în agronomie, precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, extras din Registrul General de evidență a salariaților și adeverință eliberată de angajator pentru a dovedi vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (adeverință conform Anexei 3 din Hotărârea nr. 1336/2022);
 • îndeplinirea criteriilor conform Ordinului 6129/2016 privind aprobarea standardele minimale și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. ( Fișă de verificare);
 • lista lucrărilor publicate, însoțite de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
 • lista contractelor de cercetare la care candidatul a participat, cu prezentarea dovezilor privind participarea, cu precizarea poziției deținute în cadrul proiectului;
 • Curriculum Vitae format Europass în limba română;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

Condiții minime de experiență profesională pentru înscriere la concurs: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor, pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul postului.

Condiții specifice:

 • studii superioare și doctorat în științe agronomice
 • activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agronomic și interdisciplinar, dovedită prin publicații
 • experiență în activitatea de cercetare / coordonare minim două proiecte cu tematica de cercetare în domeniul agronomic

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific, potrivit cerințelor postului scos la concurs; condițiile minime și cele specifice trebuie îndeplinite cumulativ;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, sau față de acesta nu s-a luat măsuri de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

Dosarele se primesc la Biroul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane al Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică, până la data de 10 iunie 2023 ora 16,00, camera 7304, etaj 7, aripa de vest, Calea 13 Septembrie nr 13, sector 5.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru  Cercetător științific gradul II:

 • 12.05.2023-10.06.2023 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;
 • 12.06.2023, ora 10.00 – selecția dosarelor și ora 16.00 afișarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
 • 13.06.2023, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestații privind rezultatele selecției dosarelor, soluționarea eventualelor contestațiilor și ora 16.00 afișarea rezultatelor;
 • 14.06.2023, ora 10.00 – analiza dosarului de concurs, verificare îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, aprecierea prin punctaj și ora 16.00 afișarea rezultatelor;
 • 15.06.2023, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestații privind rezultatele analizei dosarului de concurs, soluționarea eventualelor contestațiilor și ora 16.00 afișarea rezultatelor;
 • 16.06.2023, ora 10.00 – susținerea interviului și ora 16.00 afișarea rezultatelor susținerea probei interviu;
 • 19.06.2023, ora 12.00. depunerea eventualelor contestații probei interviu, soluționarea lor și ora 16.00 afișarea rezultatului final;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *