Centrul  de  Studii  şi  Cercetări  de  Biodiversitate  Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) anunță scoaterea la concurs a 1/2 (o jumătate) post, pe durată nedeterminată, de Cercetător Științific gradul III, domeniul Dezvoltare durabilă și reconstrucție ecologică.

Cerințele minime pentru înscrierea la concurs  pentru Cercetător Științific gradul III sunt în conformitate cu Legea 319/2003,  să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 (șase) ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;

Dosarul   de  înscriere   la  concurs,  depus  de  candidat,  trebuie  să  conțină  următoarele documente:

(a) Opis documente;

(b) Cerere de înscriere,  completată și semnată (în original);

(c) Copii după acte de identitate, de studii și de activitate, asumate prin semnatura personală:

– Copie C.I.;

– Certificatul de naștere;

– Certificatul de căsătorie  (numai dacă este cazul);

– Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, diplomă de master, toate însoţite de foaia matricolă;

– Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

– Cartea  de muncă (copie  legalizată) sau  extras  din  Registrul  general  de evidență a salariaților;

– Cazier juridic;

– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de unități sanitare abilitate cu cel mult 3 (trei) luni anterior derulării concursului;

(d) Curriculum  vitae – format europas, în limba română, semnat  de candidat;

(e)  Lista  de lucrări  a candidatului   (semnată  de candidat);

(f) Câte o copie  pentru  cel puțin  5 (cinci) lucrări  reprezentative;

(g) Memoriu de activitate științifică  care  să cuprindă ceea ce poate  fi relevant  pentru  activitatea știintifică  a candidatului;

(h) Orice alt înscris pe care candidatul îl consideră relevant pentru aprecierea activității sale.

Tipul probelor de concurs:

  • Pentru Cercetător Științific gradul III – analiza dosarului de înscriere, o probă orală și o probă scrisă cu subiecte specifice profilului postului și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 319/2003.

Candidații vor depune dosarele de concurs la Registratura Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică  ”Acad. David Davidescu”, București, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Casa Academiei Române, aripa Vest, etaj 7, camera 7301, până la data de 16.06.2022 (inclusiv), ora 14.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data de 17.06.2022, la avizierul   Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la Registratura CSCBAS până la data de 17.06.2022, orele 15.00. Contestațiile se soluționează în termen de 1 (o) zi lucrătoare.

Concursul se va desfășura în ziua de 20.06.2022, ora 10:00, și va consta în următoarele probe: scrisă, cu subiecte specifice profilului postului, și orală la sediul  C.S.C.B.A.S. ”Acad. David Davidescu”. La proba orală nu vor fi acceptați decât candidații care au obținut, la proba scrisă, minimum nota 7 (șapte). Accesul în sala de concurs 7.301 se va face în baza cărții de identitate, în original, iar candidații sunt rugați să se prezinte cu zece minute înainte de începerea concursului.

Rezultatul probelor se va afișa la avizierul Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” în termen de 1 (o) zi lucrătoare de la data desfășurării concursului, respectiv 20.06.2022.

Contestațiile cu privire la rezultatul probelor se vor depune la Registratura C.S.C.B.A.S. ”Acad. David Davidescu”, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afișării acestora și se soluționează în termen de 1 (o) zi lucrătoare.

Raportul final se va afișa în data de 25.06.2022 la avizierul  Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”.

Relații suplimentare, precum și bibliografia de concurs, se pot obține zilnic, între orele 10-13, la telefon: 021.318.81.06, interior 3546, sau la sediul unității.

LE: În urma concursului, a fost declarată admisă domnișoara dr. Ioana Claudia Toderică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *