În temeiul Legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”, organizează, concurs pentru ocuparea, în cadrul Sectorului de Activitate ”Biodiversitate agricolă”, a unui post de Cercetător științific gradul II, normă întreagă:

Concursul constă în următoarele etape: selecția dosarelor de concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute de lege și a condițiilor specifice menționate mai jos(Legii nr. 319/2003 și prevederile privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare aprobate prin Ordinul emis de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice Nr.6129/2016 publicat în în Monitorul Oficial, Partea I, nr.123 din 15 februarie 2017 și Procesul Verbal al şedinţei din 08.12.2016 a CNATDCU înregistrat la MENCS cu nr. 47918/13.12.2016 şi Ordinul nr. 4621/2020 din 23 iunie 2020) cu aprecierea prin punctaj și interviul.

Cercetător științific gradul II (1 post normă întreagă)

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
 • actul de identitate (original și copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • copii legalizate diplomă de bacalaureat sau echivalentă, diplomă licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și al gradelor științifice, acte care atestă efectuarea unor specializări si documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (după caz);
 • copie legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copii legalizate a diplomei de doctor în agronomie, precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, extras din Registrul General de evidență a salariaților și adeverință eliberată de angajator pentru a dovedi vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (adeverință conform Anexei 3 din Hotărârea nr. 1336/2022);
 • îndeplinirea criteriilor conform Ordinului 6129/2016 privind aprobarea standardele minimale și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. (Fișă de verificare);
 • lista lucrărilor publicate, însoțite de câte un exemplar din cel puțin 5 (cinci) lucrări reprezentative;
 • lista contractelor de cercetare la care candidatul a participat, cu prezentarea dovezilor privind participarea, cu precizarea poziției deținute în cadrul proiectului;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

Condiții minime de experiență profesională pentru înscriere la concurs: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor, pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul postului.

Condiții specifice:

 • studii superioare în științe agronomice, doctorat în științe agronomice.
 • activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agronomic și interdisciplinar, dovedită prin publicații.
 • experiență în activitatea de cercetare/coordonare minim un proiect cu tematica de cercetare în domeniul agrosilvic.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific, potrivit cerințelor postului scos la concurs; condițiile minime și cele specifice trebuie îndeplinite cumulativ;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, sau față de acesta nu s-a luat măsuri de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

Dosarele se primesc la Biroul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane al Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică, până la data de 23 februarie 2024 ora 16,00, camera 7304, etaj 7, aripa de vest, Calea 13 Septembrie nr 13, sector 5.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru  Cercetător științific gradul II:

 • 24 ianuarie 2024 – Publicarea anunțului într-un ziar de circulație națională, pe site-ul instituției (www.biodiversitateagrosilvică.ro) și la sediul instituției.
 • 25 ianuarie – 23 februarie 2024 – Perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;
 • 26 februarie 2024, ora 10.00 – selecția dosarelor și, ora 16.00, afișarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
 • 27 februarie 2024, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestații privind rezultatele selecției dosarelor, soluționarea eventualelor contestațiilor și, ora 16.00, afișarea rezultatelor;
 • 28 februarie 2024, ora 10.00 – analiza dosarului de concurs, verificare îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, aprecierea prin punctaj și, ora 16.00, afișarea rezultatelor;
 • 29 februarie 2024, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestații privind rezultatele analizei dosarului de concurs, soluționarea eventualelor contestațiilor și, ora 16.00, afișarea rezultatelor;
 • 04 martie 2024, ora 11.00 – susținerea interviului și, ora 16.00, afișarea rezultatelor susținerea probei interviu;
 • 05 martie 2024, ora 12.00. depunerea eventualelor contestații probei interviu, soluționarea acestora și, ora 16.00, afișarea rezultatului final;

Director CSCBAS,

CS I dr. Maria Joița-Păcureanu

Metodologie: Anexa nr. 14 – COMISIA DE INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE

Comisia 14_Ingineria resurselor vegetale animale

UPDATE, 28.02.2024 – A fost evaluat și acceptat Dosarul înscris cu nr. 21/26.02.2024. Alte amănunte, la avizierul instituției organizatoare a concursului.

UPDATE, 04.03.2024 

REZULTATE ALE CONCURSULUI

Concursul a fost organizat și s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II în cadrul Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”, aprobat în Consiliul Științific al CSCBAS din data de 17.11.2022 și avizat de Academia Română.

Regulamentul menționat a fost elaborat în baza prevederilor:

 • Legii nr. 319/2003, cu modificările ulterioare;
 • Legii 1/2011 a educației naționale;
 • Ordinului Nr. 4621/2020 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;
 • Ordinului nr. 6129/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru confirmarea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare.
  Astfel, rezultatele au fost următoarele:
 • Candidatul cu Dosarul 21/26.02.2024 – 830,50 puncte ADMIS
 • Candidatul cu Dosarul 23/26.02.2024 – 781,87 puncte ADMIS
 • Director CSCBAS,CS I dr. ing. Maria Joița- PĂCUREANU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *